Exome sequencing identifies SLC24A5 as a candidate gene for nonsyndromic oculocutaneous albinism

Wei AH, Zang DJ, Zhang Z, Liu XZ, He X, Yang L, Wang Y, Zhou ZY, Zhang MR, Dai LL, Yang XM, Li W. Exome sequencing identifies SLC24A5 as a candidate gene for nonsyndromic oculocutaneous albinism. J Invest Dermatol. 2013 Jul;133(7):1834-40. PubMed PMID: 23364476.

PubMed ID: 
23364476